A
A
C

Aktualności

Informacje na temat ubezpieczenia EDU PLUS

Informacje na temat ubezpieczenia EDU PLUS

21 września 2020 19:52

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby

oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do

problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

EDU PLUS

Rekrutacja Uczniów na Kurs Prawo Jazdy kat. B

Rekrutacja Uczniów na Kurs Prawo Jazdy kat. B

15 września 2020 20:36

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, w ramach programu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej oraz branży turystyczno-gastronomicznej  Powiatu Oświęcimskiego ogłasza rekrutację uczniów na kurs

Rekrutacja Uczniów na kurs ECDL

Rekrutacja Uczniów na kurs ECDL

15 września 2020 20:30

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, w ramach programu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego ogłasza rekrutację uczniów klas informatycznych i elektronicznych na kurs

Rekrutacja na kurs AutoCAD dla nauczycieli

Rekrutacja na kurs AutoCAD dla nauczycieli

9 września 2020 19:56

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, w ramach programu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego ogłasza rekrutację dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, na kurs

Inauguracja roku szkolnego 2020/21 w Koperniku

Inauguracja roku szkolnego 2020/21 w Koperniku

3 września 2020 13:54

W naszej szkole powitaliśmy uczniów siedmiu klas pierwszych. Cieszymy się, że dołączyliście do społeczności KOPERNIKA. Życzymy Wam zapału do nauki i pracy oraz wielu sukcesów naukowych i sportowych w nowym roku szkolnym!

Organizacja zajęć w PZ Nr 10 SME im. Mikołaja Kopernika w Kętach od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w PZ Nr 10 SME im. Mikołaja Kopernika w Kętach od 1 września 2020 r.

26 sierpnia 2020 13:24

Organizacja zajęć w Powiatowym Zespole Numer 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Przy każdym wejściu do szkoły znajdują się dozowniki z płynami do dezynfekcji, które obowiązkowo należy używać wchodząc do budynku szkoły.
 • Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk Tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych mogą wejść do budynku szkoły.
 • Przy wejściu do sekretariatu szkoły, gabinetów dyrektora i wicedyrektorów, pedagoga i psychologa, księgowości obowiązują maseczki lub przyłbice oraz własny długopis.
 • Rodzice są zobowiązani do kontaktu ze szkołą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m. odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W miarę możliwości rekomenduje się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować powinny zostać schowane w szafkach.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce,
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczniowie nie powinni witać się przez podanie ręki, dzielić się napojami, jedzeniem.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Należy przestrzegać zasad korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzin jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji. Telefony komórkowe pozostają wyłączone w plecakach uczniów. Uczniowie nie oddają telefonów do skrzyneczek podczas lekcji.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

Gastronomia

 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 1. W szkole jest pomieszczenie – izolatka, w którym umieszcza się osobę z podejrzeniem zakażenia.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy szkoły powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 • Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad:    https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i-odpowiedzi

 

Strona 1 z 3512345...102030...Ostatnia »