A
A
C

Oddział wielozawodowy

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej i trzeciej klasie gimnazjum

Charakterystyka klasy wielozawodowej:


Największym atutem tego typu oddziału jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód. Do tej klasy prowadzimy nabór we wszystkich zawodach znajdujących się w wykazie Ministra Edukacji Narodowej m.in. sprzedawca, monter sieci i instalacji sanitarnych, kucharz, piekarz, cukiernik, elektryk, stolarz, krawiec.

Cykl kształcenia w klasie wielozawodowej trwa 3 lata.

Uczniowie w naszej szkole zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących.

Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego.

Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawiera z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Czas nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie.

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uzyskany dokument zawiera opis kwalifikacji w języku polskim oraz angielskim.

Uczeń, który pomyślnie ukończy Branżową Szkołę I Stopnia może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, kończącej się egzaminem dojrzałości. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków.


Przydatne informacje:

      Regulamin mieszkańca Bursy w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Olkuszu


Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.