A
A

Oddział wielozawodowy

Charakterystyka klasy wielozawodowej:

Największym atutem oddziału wielozawodowego jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód, z pośród wymienionych zawodów: fryzjer, sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, elektryk i operator obrabiarek skrawających.

W naszej szkole uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych otrzymują na kursach zawodowych organizowanych przez centra kształcenia zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez pracodawcę, który zawiera z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu.

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Uczeń, który pomyślnie zdał egzamin oraz ukończy Branżową Szkołę I Stopnia może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, kończącą się egzaminem dojrzałości oraz egzaminem zawodowym. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie.

Umiejętności jakie osiągną uczniowie w trakcie nauki w PZ Nr 10 w Kętach zapewnią im zatrudnienie w różnych zakładach pracy, a także przygotowanie do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy, zaś gruntowne wykształcenie będzie stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.