A
A

Cukiernik

Charakterystyka zawodu

Istotą zawodu cukiernika jest produkcja wyrobów cukierniczych. Do głównych zadań cukiernika należy sporządzanie półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych, dekorowanie wyrobów cukierniczych oraz obsługiwanie maszyn i urządzań stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych. W pracy w zawodzie ważne są następujące zdolności:

podzielność uwagi, wyobraźnia i myślenie twórcze, uzdolnienia artystyczne, zdolności manualne, poczucie estetyki.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu cukiernika.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.