A
A

Operator obrabiarek skrawających

Charakterystyka zawodu

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Praca operatora skupia się głównie na właściwym doborze materiałów i narzędzi obróbkowych, ustawieniu maszyny, obróbce przedmiotów, kontroli pracy maszyny oraz kontroli wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pracownik musi wykazywać się: koncentracją uwagi, wyobraźnią przestrzenną, podzielnością uwagi, uzdolnieniami technicznymi.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu operatora obrabiarek skrawających.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.

Frezarka do metalu    

Tokarka do metalu