A
A

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, reprezentowany przez dyrektora szkoły, z siedzibą w Kętach, przy ul. Żwirki i Wigury 27 A.

Kontaktować się z nami można w następujący sposób:

  • listownie: Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27 A, 32-650 Kęty
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie PZ nr 10  SME : sekretariat@pz10.eu
  • telefonicznie: (33) 845 32 68

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – pana Tomasz Kolber, z którym można się skontaktować poprzez email: biuro@ergonomicon.com.pl, tel.  721-423-443. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonywaniem przez administratora zadań związanych z pełnieniem funkcji placówki oświatowej.

Odbiorcy danych osobowych.

Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z2018 r. poz. 217, z późn. zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania funkcji publicznych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).