A
A
C

Aktualności

Dodatkowy nabór dla uczniów na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2020

Dodatkowy nabór dla uczniów na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2020

4 sierpnia 2020 11:46

Rekrutacja na staż zawodowy  potrwa od 03.08.2020 r. do 10.08.2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Ogłoszenie naboru KURS DLA NAUCZYCIELI

Ogłoszenie naboru KURS DLA NAUCZYCIELI

31 lipca 2020 21:39

 

FLORYSTYKA, DEKOROWANIE WNĘTRZ I DEKORACJA STOŁÓW

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na Kurs „Florystki, dekorowania wnętrz i dekoracji stołów”. Tematyka kursu adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na staż wakacyjny dla zawodów branży elektryczno-elektronicznej w roku 2020.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na staż wakacyjny dla zawodów branży elektryczno-elektronicznej w roku 2020.

26 czerwca 2020 10:58

Rekrutacja uzupełniająca na staż zawodowy  potrwa od 29.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Formularz jest dostępny w sekretariacie PZNr10SME w Kętach.

 

Nowe tablety dla „Kopernika”

Nowe tablety dla „Kopernika”

24 czerwca 2020 14:46

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach otrzymał pomoc naukową w postaci tabletów w ramach zakupu sfinansowanego z tytułu projektu pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’

Ogłoszenie naboru na staż wakacyjny dla zawodów branży elektryczno-elektronicznej w roku 2020.

Ogłoszenie naboru na staż wakacyjny dla zawodów branży elektryczno-elektronicznej w roku 2020.

16 czerwca 2020 21:48

Rekrutacja na staż zawodowy  potrwa od 08.06.2020 r. do 22.06.2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Formularz jest dostępny w sekretariacie PZ  Nr 10 SME w Kętach.

Rekrutacja na Kurs Wizażu i Stylizacji

Rekrutacja na Kurs Wizażu i Stylizacji

14 czerwca 2020 14:31

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,
w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na Kurs Wizażu i Stylizacji

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2020 w PZ Nr 10 SME w Kętach

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2020 w PZ Nr 10 SME w Kętach

1 czerwca 2020 12:26

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2020 W POWIATOWYM ZESPOLE NUMER 10 SZKÓŁ MECHANICZN0 – ELEKTRYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĘTACH (OPRACOWANE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH CKE, MEN I GIS).

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną!!!
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła zapewnia tablice matematyczne i biologiczno- chemiczne.
 • Należy pamiętać o zabraniu: kalkulatora prostego, linijki, cyrkla na egzamin z matematyki!!! Szkoła nie zapewnia kalkulatorów i przyborów do pisania. Szkoła zapewnia tablice matematyczne i wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin z biologii, fizyki i chemii.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 1. Środki bezpieczeństwa osobistego
 • Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 • W przypadku EM, zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

3.1 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 1. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
Strona 1 z 3312345...102030...Ostatnia »