A
A
C

Branża turystyczno – gastronomiczna

OGŁOSZENIE

DORADZTWO ZAWODOWE

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ketach  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej  Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na bezpłatną formę wsparcia – Doradztwo Zawodowe dla uczniów technikum :

technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

piekarz

cukiernik

Kandydat zobowiązany jest wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia należy oddać do  doradcy zawodowego sala nr 2 do dnia 13 listopada 2018r.

Formularze zgłoszenia rozdawane są podczas spotkań z koordynatorem projektu lub można je pobrać w sekretariacie szkoły lub doradcy zawodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz regulaminu rekrutacji, uczestnictwa  w tej formie wsparcia udzielane są w gabinecie Modernizacji Kształcenia Zawodowego. Ewentualne pytania proszę kierować do Dagmary Kojder-Pyrdziak – koordynatora projektu.

   Regulamin


STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację do przyznania uczniom pomocy stypendialnej. Pomoc stypendialna adresowana jest do uczniów kształcących się w następujących zawodach:

technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

piekarz

cukiernik

Kandydaci zainteresowani pomocą stypendialną zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem przyznawania pomocy stypendialnej oraz wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego. Regulamin dostępny jest na tablicy szkolnej, na stronie internetowej Szkoły i stronie projektu. Formularze dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie Szkoły.

   REGULAMIN STYPENDIUM

    REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 31 października do 15 listopada 2018r. do godz.  10:00

 Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego udziela Dagmara Kojder-Pyrdziak – koordynator projektu.


Ogłoszenie naboru na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2018.

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 17.07.2018r. do 24.07.2018r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Formularz jest dostępny w sekretariacie PZNr10SME w Kętach lub pod linkiem obok  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZNr10SME w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.:„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”:

REGULAMIN STAŻY


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 utworzone zostało Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego, w którego skład wchodzi  Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. Beneficjentem projektu jest Powiat Oświęcimski. Wartość projektu wynosi 2 103 488,00 zł, w tym kwota dofinansowania to: 1 893 139,20 zł. Projekt będzie realizowany od 01.01.2018 roku do 31.12.2021 roku.

Celem głównym projektu określonym na podstawie planów rozwojowych szkół jest poprawa szans zatrudnieniowych 560 uczniów z branży turystyczno – gastronomicznej powiatu oświęcimskiego w latach 2018-2021 poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych i elastyczności w poruszaniu się na rynku pracy. Cele szczegółowe projektu to: stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i zdobywania rzetelnej wiedzy zgodnej z potrzebami rynku pracy, zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych, osobistych i organizacyjnych uczniów, podniesienie jakości kształcenia zawodowego branży turystyczno-gastronomicznej poprzez dostosowanie bazy szkół do potrzeb rynku pracy, modernizację i wyposażenie pracowni, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, intensyfikację współpracy pomiędzy szkołami a środowiskiem pracodawców, zapewnienie uczniom warunków nauczania praktycznej nauki zawodu w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

W ramach projektu planowana jest:

 • modernizacja pomieszczeń pracowni gastronomicznej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia,
 • dla nauczycieli szkolenia, kursy i studia podyplomowe.
 • dla uczniów przewidziano:
 • doradztwo zawodowe,
 • staże i praktyki u pracodawców z możliwością wypłaty stypendium stażowego
 • oraz kursy i szkolenia, w tym m.in.:
  • kurs prawa jazdy z egzaminem
  • obsługi kasy fiskalnej
  • savior-vivre
  • kurs marketingu internetowego
  • Photoshop – mój pierwszy krok
  • kurs barmana I-go stopnia
  • kurs baristyczny I-go stopnia + podstawy „Latte Art.”
  • kurs kelnerski
  • warsztaty kuchni orientalnej
  • kurs kuchnia molekularna
  • warsztaty garnirowania napojów mieszanych
  • kurs sommeliera

kursy: wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, rezydenta biura podróży, animatora czasu wolnego.