A
A
C

Rada Rodziców

W szkołach i placówkach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów (art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W wymienionym zakresie nadzorowi podlega w szczególności (art. 34a ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty):

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Skład Rady Rodziców

Pani Magdalena Zontek– przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Maciej Sienkiewicz – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Pani Dorota Pizon – sekretarz Rady Rodziców
Pani Marta Hrapkowicz – skarbnik