A
A

Technik mechanik

Szkoła Branżowa II Stopnia jest dla osób, które ukończyły Branżową Szkołę I Stopnia w zawodzie ślusarz lub operator obrabiarek skrawających.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie oraz dyplom technika. Ważnym aspektem Branżowej Szkoły II Stopnia jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych.

Czas trwania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia wynosi 2 lata.

Uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzaminy zewnętrzne pozwalające na uzyskanie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Charakterystyka zawodu.

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania, projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. W związku z rozwojem technologicznym, charakterystyka zawodowa technika mechanika nabrała nowego kształtu. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Pojawiło się również wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Aktualnie na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Praca zawodowa.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej zatrudniani są:

 • w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych;
 • jako przedstawiciel handlowi, sprzedawcy w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, itd.;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali w działach produkcyjnych, naprawczych, w narzędziowniach;
 • w kontroli technicznej i sprawdzania jakości produkcji;
 • w biurach konstrukcyjnych lub technologicznych itp.;
 • w zakładach rzemieślniczych różnych gałęzi przemysłu mechanicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • w punktach serwisowych z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi;
 • w działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.
 • Technik mechanik może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dokumenty rekrutacyjne:

Kandydat do Branżowej Szkoły II Stopnia jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia;
 2. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia;
 3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia;
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 5. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do kształcenia się w zawodzie technik mechanik;
 6. 3 zdjęcia legitymacyjne 30×42 mm (na białym tle).

Kierunek zostanie uruchomiony po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości kandydatów.