A
A

Technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Zapewnia on prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, a także bezpieczeństwo ich użytkownikom. Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Technik elektryk:

 • wykonuje instalacje elektryczne oraz bada ich stan w czasie eksploatacji,
 • przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji,
 • dobiera, instaluje, obsługuje i serwisuje maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 • nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzi budowy i eksploatację linii napowietrznych i kablowych,
 • uczestniczy w budowie systemów: energii odnawialnej, klimatyzacyjnych, tzw. inteligentnych domów.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, na kolei,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
  lub prowadzić własną działalność gospodarczo-usługową.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w technikum trwa pięć lat. Uczeń kończąc naukę w technikum będzie zdawał zewnętrzny egzamin zawodowy dający mu tytuł Technika Elektryka. W czasie trwania nauki istnieje możliwość odbycia szkolenia i zdania egzaminu kwalifikacyjnego SEP, który uprawnia do prac z urządzeniami elektrycznymi i jest wymagany przez każdego pracodawcę z branży elektrycznej i elektronicznej. W przeciwieństwie do absolwentów liceów ogólnokształcących absolwent technikum ma w ręku zawód, przez co jest mu o wiele łatwiej znaleźć atrakcyjną pracę i równocześnie podjąć studia zaoczne. Absolwent technikum elektrycznego może podjąć studia na różnych kierunkach takich jak elektrotechnika, energetyka, automatyka, maszyny elektryczne, sieci elektryczne, telekomunikacja, robotyka itp. Uczeń kończąc technikum elektryczne ma doskonałą podstawę teoretyczną i praktyczną do szybkiego uzyskania kwalifikacji specjalistycznych w różnych dziedzinach elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotki.

 

Uczeń zdaje w trakcie nauki trzy egzaminy z następujących kwalifikacji:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Dla nowych roczników po klasie ósmej od 2019 roku będą obowiązywać tylko dwie kwalifikacje:

ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych..

ELE.05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Oprócz zajęć lekcyjnych wynikających z podstawy programowej proponujemy naszym uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, kursów specjalistycznych i wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach z szeroko rozumianej branży elektrycznej.

27 kwietnia 2018 roku, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, prezesa zarządu TAURON Polska Energia Filipa Grzegorczyka, dyrektor Powiatowego Zespołu Nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach pani Ilona Kula podpisała umowę patronacką z Grupą Tauron Ciepło. Spółka Grupy Tauron obejmie swoją opieką uczniów technikum kształcących się w zawodach technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym oraz technik elektronik. Podpisanie umowy jest częścią  dużego projektu edukacyjnego, mających przygotować uczniów do pracy w górnictwie i energetyce.

 

Technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym to innowacja, która będzie realizowana w postaci zajęć: sprawnościowych w jednostkach ochotniczej i zawodowej straży pożarnej, na strzelnicy sportowej, z pierwszej pomocy przedmedycznej. Patronat nad tą klasą objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach na mocy porozumienia zawartego w dniu 13 stycznia 2018 r. pomiędzy dyrektorem Szkoły, a dh prezesem OSP Kęty.