A
A

Technik mechanik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Zawód technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej tradycji, jednym z najstarszych w historii przemysłu. Jest zawodem szerokoprofilowym, obejmującym zagadnienia projektowania, konstruowania, wytwarzania i naprawy elementów maszyn i urządzeń, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Wszystkie dziedziny gospodarki, m.in.: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo potrzebują techników mechaników.

Technik mechanik zdobywa kwalifikacje do:

 • organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń,
 • wykonywania montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń,
 • wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń,
 • wymieniania zużytych lub uszkodzonych elementów oraz zespołów
  w maszynach  i urządzeniach,
 • opracowywania dokumentacji technicznej,
 • projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń.
 • wspomagania pracy inżynierów,
 • samodzielnego wykonywania zadań we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

CYKL  KSZTAŁCENIA  I REALIZOWANE  PRZEDMIOTY:

Jeśli wybierzesz zawód technik mechanik twoja nauka w szkole będzie trwała 5 lat. Będziesz mógł zdać maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących takich jak: język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, historia, geografia, fizyka, chemia, będziesz zgłębiał tajniki:

 • podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń,
 • technologii mechanicznej,
 • maszynoznawstwa,
 • układów sterowania i regulacji,
 • eksploatacji maszyn i urządzeń.

Kwalifikacje zawodowe

Uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzaminy zewnętrzne pozwalające na uzyskanie dwóch kwalifikacji:

 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego z wszystkich kwalifikacji jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika mechanika.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Po zakończeniu kształcenia technik mechanik może dalej podwyższać swoje kwalifikacje w tym zawodzie poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach takich jak np. budownictwo, górnictwo, geologia, mechanika i budowa maszyn, transport.

Zajęcia praktyczne na tokarceZajęcia teoretyczneWykonywanie rysunkówLekcja grafiki AutoCAD

 

 Uczniowie technikum mechanicznego w czasie lekcji