A
A

Sprzedawca

Charakterystyka zawodu

Zawód sprzedawcy należy do grupy zawodów usługowych. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
U nas zdobędziesz umiejętności: stosowania nowoczesnych i specjalnych form sprzedaży, prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz wystawiania dokumentów związanych z obrotem handlowym, korzystania z urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w sklepach, stosowania przepisów dotyczących uprawnień klienta z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową oraz działaniami działania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.

Perspektywy zawodowe: małe i duże sklepy, markety i hipermarkety, hurtownie, firmy handlowe, salony sprzedaży, można być akwizytorem, można prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej  trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający na uzyskanie kwalifikacji:
K1 – Prowadzenie sprzedaży A.18.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.