A
A

Deklaracja dostepności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej pz10.eu

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im Mikołaja Kopernika w Kętach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pz10.eu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów ilustracji, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • Wyrównanie tekstów publikacji do lewej strony (bez wyjustowania)
 • Tłumaczenie na język migowy polski filmu promującego Szkołę
 • Dokumenty do pobrania (tylko w plikach pdf.)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Stuglik.
 • E-mail: adamstuglik@wp.pl
 • Telefon: 33 845 32 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor PZ Nr 10 SME w Kętach
 • Adres: Ul. Żwirki i Wigury 27 A
  32-650 Kęty
 • E-mail: sekretariat@pz10.eu
 • Telefon: 33 845 32 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w  Kętach.  32-650 Kety, ul. Żwirki i Wigury 27a. Główne wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej. Szkoła posiada jeszcze dwa wejścia do szkoły od strony wschodniej do użytku pracowników oraz od strony północnej do użytku uczniów. Do wszystkich wejść do budynku szkoły prowadzą schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. W budynku tym znajdują się 4 kondygnacje: Piwnica z salami lekcyjnymi oraz szatnią dla uczniów. Na parterze usytuowana są sale lekcyjne, sale gimnastyczne, gabinety dyrektorów, sekretariat, księgowość, gabinet higienistki, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, sklepik szkolny, sala gastronomiczna, toalety dla pracowników i uczniów  oraz portiernia. Na I piętrze znajduje się pokój nauczycielski oraz sale lekcyjne wraz z toaletami dla uczniów i pracowników szkoły. Na II piętrze znajdują się sale lekcyjne oraz toalety dla uczniów. Każda kondygnacja w budynku szkolnym jest połączona dwoma klatkami schodowymi niedostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkolny nie posiada windy oraz innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Brak dostępnych pracowników znających język migowy.

Nie dopuszcza się wstępu z psem asystującym.